Montessori

Dla nas Montessori oznacza  przemianę całego człowieka, a nie tylko metodę wychowawczą, zarezerwowaną dla obszaru dorosły/dziecko. Odkryliśmy, że życie człowieka kształtując się od wczesnego dzieciństwa, postępując przez kolejne etapy rozwoju, osiąga swój punkt kulminacyjny w wieku dorosłym. Ale człowiek wciąż podlega przemianom, życie nie cofa się, lecz idzie na przód. Kolejne pokolenia zaczynają przejmować stery, a dorosły z czasem staje się osobą starszą, obarczoną podobnymi ograniczeniami, jak dziecko. Proces starzenia się postępuje w kierunku odwrotnym niż proces dojrzewania. Na wszystkich etapach życia, do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, przychodzi z pomocą ponadczasowa myśl włoskiej pedagog.

Rozumiemy pedagogikę Montessori jako sposób patrzenia na człowieka, a nie tylko na dziecko. Jednak to właśnie dziecko jest fundamentem, iskrą, „źródłem miłości”. To dziecko było dla nas inspiracją do rozpoczęcia drogi zmierzającej do powstania naszej organizacji. To właśnie dziecko, od wielu lat jest inspiracją do postawienia kolejnego kroku w poznawaniu zamysłu Marii Montessori. Wierzymy, że to właśnie dziecko, może stać się początkiem nowego świata, bo przecież ono jest jego „twórcą i budowniczym”.

„Aby zmienić społeczeństwo musimy zwrócić uwagę na okres dzieciństwa. Narzędziem ogromnego wpływu, jaki edukacja może mieć na dzieci jest natura, ponieważ dziecko chłonie swoje otoczenie, bierze z niego wszystko i wciela to w siebie. Dzięki swym nieograniczonym możliwością może stać się narzędziem zmiany ludzkości, tak jak jest jej twórcą. Dziecko niesie ze sobą wielką nadzieję i nową wizję. My jako nauczyciele możemy wiele zrobić, by przynieść ludzkości głębsze zrozumienie, lepszy byt i głębszą duchowość.” M. Montessori, „Chłonny umysł”

absolwenci